O FIRMIE

Rozlewnia gazu w Międzyrzecu Podlaskim

Zgodnie z art. 250 ust 2 oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 lipiec 2001 r podajemy do wiadomości, iż Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GAZOL” Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Spółka Jawna z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności zakwalifikowane jest jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Informujemy, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz w związku z powyższym dokonał odpowiedniego zgłoszenia organowi Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej, przekazując w/w podmiotom program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. 

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GAZOL” Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Spółka Jawna, Rozlewnia gazu płynnego w Międzyrzecu Podlaskim,

Prowadzący zakład: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „GAZOL” Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Spółka Jawna, ul. Radzyńska 14 , 21-560 Międzyrzec Podlaski,

NIP 538-000-37-91, REGON 030016360, KRS 0000007684

Numer telefonu: 83 371 73 90,

email: gazol@gazol.pl

Kierujący zakładem: Wincenty Wysokiński, Mirosław Wysokiński, tel. 83 371 73 90

Adres zakładu: Radzyńska 14, 21-560 Międzyrzec Podlaski

 Adres strony internetowej zakładu: http://gazol.pl/o-firmie/rozlewnia-gazu 

Informacja o tytule prawnym – teren zakładu (Działki numer 39/5, 39/1, 37/8, 36/15) oraz wszystkiej ruchomości stanowią własność właścicieli- Wincentego Wysokińskiego i Mirosława Wysokińskiego

Charakter prowadzonej lub planowanej działalności zakładu lub instalacji

Należąca do Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „GAZOL” Wincenty Wysokiński Mirosław Wysokiński Sp. J. rozlewnia gazu zlokalizowana w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Radzyńskiej 14 prowadzi działalność związaną z:

 • napełnianiem gazem płynnym propan i propan – butan butli o różnej pojemności tj. od 2 kg do 33 kg
 • przeładunkiem gazu płynnego propan i propan – butan z cystern drogowych do stacjonarnych zbiorników magazynowych i do cystern drogowych ze stacjonarnych zbiorników magazynowych
 • magazynowaniem gazu płynnego propan i propan – butan w stacjonarnych zbiornikach magazynowych i butlach o różnej pojemności
 • napełnianiem zbiorników samochodowych gazem płynnym na zlokalizowanej na terenie zakładu stacji tankowania pojazdów gazem LPG
 • dystrybucją gazu płynnego propan i propan – butan w butlach

Rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń

Zakład wyposażony jest w:

 • dwa naziemne zbiorniki magazynowe na gaz płynny o pojemnościach 54 m3 i 56,9 m3 oraz dwa podziemne zbiorniki magazynowe na gaz płynny o pojemnościach 54 m3 każdy.
 • dwa stanowiska przeładunkowe – przeładunku dokonuje się za pomocą stacjonarnego urządzenia tj. kompresora sprężarkowego, który napędzany jest silnikiem elektrycznym. Stanowiska przeładunkowe wyposażone są w instalację zraszaczową, zawory bezpieczeństwa, detektory gazu, agregaty gaśnicze i kontrolery uziemienia cystern. Węże znajdujące się na stanowiskach zabezpieczone są przed zerwaniem urządzeniami zrywkowymi.
 • budynek rozlewni gazu, w którym następuje proces napełniania butli gazem płynnym. W pomieszczeniach rozlewni znajdują się urządzenia nalewające gaz do butli. Rozlewnia gazu wyposażona  jest w system detekcji gazu, który automatycznie wyłącza prąd  i zamyka zawory doprowadzające gaz do pomieszczeń rozlewni. Pomieszczenia rozlewni wyposażone są w instalację zraszaczową.
 • system rurociągów łączących zbiorniki magazynowe na gaz płynny ze stanowiskami przeładunkowymi oraz rozlewnią gazu.

Wszystkie urządzenia wymagające takiej procedury dopuszczone są do eksploatacji i regularnie kontrolowane przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny.

Dla zakładu został opracowany program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem, instrukcja bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem.

Rodzaj i ilość składowanej substancji niebezpiecznej wraz z charakterystyką w/w substancji.

Na terenie zakładu może być magazynowany gaz płynny propan i propan – butan w ilości nieprzekraczającej 196 ton. Charakterystyka gazu płynnego propan i propan – butan zgodnie z załączoną kartą charakterystyki

Charakterystyka terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.

Zakład znajduje się w przemysłowej części miasta Międzyrzec Podlaski przy ul. Radzyńskiej 14. Cały zakład jest ogrodzony a na jego terenie zainstalowany jest system kamer przemysłowych. Od strony północnej oraz wschodniej teren sąsiedni jest niezabudowany, od trony zachodniej znajduje się stacja benzynowa ORLEN. Od strony południowej po przeciwnej stronie ul. Radzyńskiej występuje zabudowa przemysłowa oraz jeden budynek mieszkalny wielorodzinny w odległości około 100 m od zakładu.

Informacja dotycząca sposobu ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku wystąpienia na terenie zakładu awarii przemysłowej podjęte zostaną działania ratownicze polegające m.in. na: zidentyfikowaniu zagrożenia i w miarę możliwości jego usunięcia, uruchomieniu instalacji zraszaczowej na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach i rurociągach, na terenie zakładu zostanie wyłączona energia elektryczna, powiadomiona zostawanie PSP w Międzyrzecu Podlaskim oraz uruchomiona zostanie syrena alarmowa.

Społeczeństwo będzie informowane poprzez gońców pieszych – pracowników P.U.H. GAZOL Sp. J. oraz sygnał dźwiękowy syreny alarmowej znajdującej się na terenie zakładu. Syrena używana jest również podczas ćwiczeń na terenie zakładu, dlatego też wskazane jest po usłyszeniu sygnału potwierdzenie alarmu na numer tel. 83 371 73 90.

Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu w Międzyrzecu Podlaskim w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Podczas wystąpienia wycieku gazu, wybuchu lub pożaru zleca się wszystkim osobom przybywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do poniższych wskazówek:

 • Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi
 • Nie zbliżać się do strefy zagrożenia
 • Nie wchodzić do strefy zagrożenia
 • Oddalić się od miejsca wystąpienia awarii w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru
 • Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do rozlewni gazu płynnego
 • Zamknąć okna, uszczelnić inne otwory, którymi dym może dostać się pomieszczenia
 • Zamknąć zawór gazu w pomieszczeniu
 • Zamknąć dopływ wody
 • Nie używać ognia otwartego ani elementów, które mogą wywołać iskrę
 • W przypadku znajdowania się w samochodzie zamknąć okna, wyłączyć wentylację i opuścić rejon zagrożenia możliwie najkrótszą drogą
 • Stosować się do poleceń wydawanych przez kierującego działaniami ratowniczymi
 

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

Propan-butan
karta charakterystyki

Propan
karta charakterystyki

Close Menu